تسهیل در امر صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و شرکت در آزمون هاي ورود به حرفـه

 به منظور تسهیل در امر صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و شرکت در آزمون هاي ورود به حرفـه، مـوارد زیـر بـراي آگـاهی و اجرا ابلاغ می گردد:

1-     دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته هاي هفت گانه ساختمان که به استناد مصوبات کمیسیون موضـوع تبصـره 2 مـاده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره 430/27882 مورخ 1394/5/25 امکان اخذ صـلاحیت طراحـی یـا محاسـبات بـراي آنان میسر شده است چنانچه حداکثر تا 4 سال قبل از آن براساس مدرك فارغ التحصـیلی مـلاك اخـذ صـلاحیت طراحـی یـا محاسـبات، در آزمون هاي مربوطه شرکت نموده و با لحاظ آن مدرك قبول شده اند، درج صلاحیت طراحی در پروانه اشتغال به کار ایشان با رعایـت سـایر ضوابط و مقررات مربوطه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرائی آن بلامانع است.

2-       براي شرکت در آزمونهاي ورود به حرفه ،عضویت در سازمانهاي نظام مهندسی وکاردانی ساختمان الزامی نمیباشد.لیکن سازمانهاي استان عهده دارکنترل مدارك متقاضیان آزمون هستندکه پس از بررسی وتاییدمراتب رابه ادارات کل راه وشهرسازي استان هااعلام می نمایند. لازم به ذکر است براي صدور پروانه اشتغال به کار براي قبول شدگان در آزمون ورود به حرفه ، عضویت در سازمان نظام مهندسی سـاختمان استان الزامی است.همچنین اشحاص حقیقی عضو سازمان نظام کاردانی ساختمان استان که در آزمون ورود به حرفه مهندسی قبول مـی شـوند باید عضویت آنان در سازمان نظام کاردانی ساختمان استان لغوشود و به عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در آیند.

3-       صلاحیت اجرا و نظارت مستقل از هم می باشد و قبولی در آزمون هریک، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط بـه ارائـه سـابقه سنواتی حرفه اي در همان زمینه براي اخذ صلاحیت ( اجرا یا نظارت ) کافیست.