تسلیت به مهندس گودرزی

جناب آقای مهندس گودرزی

مدیر محترم فنی و اجرایی سازمان

بدینوسیله مراتب تسلیت بازرسین سازمان را برای مصیبت وارده اعلام داشته و رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و صبر برای بازماندگان را از خداوند منان خواستاریم.

 بازرسان سازمان
یوسف وثوقی                                                     فرشید عزت پور