مطاب گردآوری شده در زمینه طراحی و نظارت ساختمان(موضوعات مطروحه در شورای انتظامی)

پس از بازدیدهای مکرر واحد نظارت عالیه راه و شهرسازی استان کردستان از پروژه های ساختمانی سطح استان، همچنین بررسی موارد ارجاعی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موارد ذیل جهت بهبود کیفیت و اطلاع مهندسین گرامی ارائه می گردد:

لازم به ذکر است موارد یاد شده با تلاش  گروه ترویج مقررات ملی ساختمان، شورای انتظامی و همچنین واحد نظارت عالیه راه و شهرسازی گردآوری شده است

عمـــران ............................................. دانلود

معمـاری ............................................. دانلود

بــــرق .............................................. دانلود

مکانیک .............................................. دانلود