ترکیب جدید هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان مشخص شد

 

به گزارش روابط عمومی طی انتخابات داخلی هیأت مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ترکیب جدید هیأت رئیسه مشخص شد.

در این جلسه به اتفاق آرا دکتر محمدصدیق ثابتی برای چهارمین سال پیاپی رئیس سازمان نظام مهندسی کردستان  شد.

همچنین مهندس مهدی حسام شریعتی بعنوان نایب رئیس اول و مهندس کریم قادرمرزی نایب رئیس دوم سازمان انتخاب شدند.

اعضای هیأت مدیره به اتفاق آرا مهندس وریا ژولیده را بعنوان دبیر هیأت مدیره و مهندس ابراهیم حمزه زاده را بعنوان خزانه دار سازمان انتخاب کردند.

هیأت رئیسه سازمان بمدت یکسال به فعالیت خود ادامه خواهند داد.