ترویج مقررات ملی ساختمان در مدارس حاشیه سنندج

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در ادامه حضور خود در مدارس استان به ترویج مقررات ملی ساختمان پرداخت.

کمیته ترویج مقررات ملی ساختمان با حضور در مدارس  حاشیه سنندج به ارائه توضیحاتی در رابطه با لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی در ساخت و سازها پرداختند.

این کمیته ضمن حضور در مناطق حاشیه سنندج (مدرسه راهنمایی دخترانه دوشان) که دارای ساخت و سازهای غیر مجاز است درباره خطرات ساخت و ساز غیر اصولی، رعایت اصول ایمنی و مهندسی دانش آموزان این دبیرستان را با روال ساخت ساختمانی مهندسی آشنا کردند.

نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، وظایف و پتانسیل های سازمان، رشته های مهندسی ساختمان وظایف و نقش آنها از دیگر مباحث مطرح شده کمیته ترویج مقررات ملی ساختمان برای دانش آموزان سنندجی بود.

دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان پیشتر از ورود سازمان به امر فرهنگ سازی و نهادینه کردن مقررات ملی ساختمان خبر داده بود.

وی طی نامه ای به مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان آمادگی سازمان را برای حضور در مدارس جهت ترویج مقررات ملی ساختمان و رعایت اصول مهندسی در ساخت و سازها اعلام کرده بود.

کمیته ترویج مقررات ملی ساختمان با تلاش امور آموزش و پژوهش سازمان تشکیل گردید.