ترجمه روش المان محدود با استفاده از برنامه های Abaqus و Matlab توسط عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان کتاب روش المان محدود با استفاده از برنامه های Abaqus و Matlab توسط عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان ترجمه شد.

دکتر مسعود پاک نهاد عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان و مدرس دانشگاه آزاد سنندج است.

کتاب روش المان محدود با استفاده از برنامه های Abaqus و Matlab که همراه با CD  نیز می باشد توسط عمار خنانی به رشته تحریر درآمده و توسط انتشارات آزاد پیما منتشر شده است.

این کتاب با حمایت مهندسین مشاور ارش سازه غرب چاپ شده است.