تراز مالي سال 92 سازمان تصويب شد

تراز مالي سال 92 سازمان تصويب شد

 

روابط عمومي: مجمع عمومي اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان تراز مالي سال 92 سازمان را تصويب کرد.

درمجمع عمومي نوبت دوم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان که در سالن آمفي تاتر دانشگاه کردستان برگزار شد، درباره تراز مالي سال 92 سازمان بحث و تبادل نظر شد.

اين مجمع با دستور کار تعيين هيئت رييسه سني و اصلي مجمع ، گزارش رياست سازمان ، گزارش بازرس سازمان ، بررسي و تصويب تراز مالي سال 92 ، بررسي نرم افزار ارجاع کار و گزارش کميته دفاتر و آموزش و همچنين پرسش و پاسخ اعضاي سازمان برگزار گرديد.

در اين مجمع مهندس فرهادي بعنوان رييس هيئت رييسه مجمع ، مهندس سيد يونسي ، مهندس ساعد و مهندس شرمين فروتن بعنوان اعضاي هيئت رييسه مجمع به اداره مجمع نوبت دوم پرداختند.

دکتر محمدصديق ثابتي رييس سازمان نظام مهندسي استان طي سخناني با ارائه گزارشي از فعاليت هاي هيئت مديره دوره ششم و همچنين به چالش هاي پيش رو پرداخت.

وي با اشاره به افزايش اعضاي سازمان طي سال هاي اخير و همچنين کاهش مراجعين و کارکرد اعضا با توجه به وضعيت کنوني از برنامه ريزي دشوار هيئت مديره جهت سامان دادن به اين وضعيت و فراهم آوردن اشتغال و کارهاي ارجاعي از راه هاي مختلف را از دغدغه هاي هيئت مديره توصيف کرد.

در اين مجمع مهندس عزت پور بازرس سازمان ، با بررسي عملکرد و تراز مالي سال 92 سازمان ، اين تراز را مقبول دانست.

در اين مجمع تراز مالي سازمان با توضيحات مهندس قادر مرزي خزانه دار سازمان به تائيد اعضاي حاضر در مجمع به تصويب رسيد.

در پايان اين نشست اعضا به ارائه نظرات، پيشنهادات و انتقادات و همچنين سوالات خود از هيئت مديره پرداختند.

در اين مجمع مصوب گرديد که گروهي متشکل از هيئت رييسه و بازرسين سازمان، سوالات و عملکرد هيئت مديره را بررسي نمايند.