تراز مالي سال 91 و بودجه پيشنهادي سال 1392  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كردستان

تراز مالي سال 91 و بودجه پيشنهادي سال 1392 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كردستان

ترازنامه سال 1391.....................................دانلود

صورت درآمد و هزينه سال 1391...................دانلود

بودجه تجميعي سال 1392............................دانلود 

بودجه دريافتي سال 1392.............................دانلود

بودجه هزينه سال 1392................................دانلود

بودجه هزينه سرمايه اي سال 1392..............دانلود