تدوین ضوابط و شرایط صلاحیت تخریب و گودبرداری جهت سازندگان مسکن و ساختمان

قابل توجه اعضای محترم سازمان:

تدوین ضوابط و شرایط صلاحیت تخریب و گودبرداری جهت سازندگان مسکن و ساختمان

در صورت داشتن جزوه مدون یا گزارش تحقیق در این زمینه تا تاریخ 7/ 11/ 95  به واحد آموزش و پژوهش تحویل دهند.