تخلف در اجراي عمليات بدون اعلام شروع به کار

تخلف در اجراي عمليات بدون اعلام شروع به کار

 

روابط عمومي : رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان خواستار توجه مهندسين استان درباره اعلام شروع مراحل اجرايي به ناظر و دريافت امضا از ناظر داير بر اطلاع او از شروع عمليات شد.

  مهندس رحيم پور با اشاره به نامه شوراي انتظامي که پيشتر ارسال شده بود به نقل از رياست سابق شوراي انتظامي اعلام کرد: با توجه به عبارت درج شده در برگ تعهد صاحب کار در مورد " اعلام شروع مراحل اجرايي به ناظر و دريافت امضا از ناظر داير بر اطلاع او از شروع عمليات" :

1-      ناظر بايد در صورت دريافت اين اعلام نظارت خود را وفق مقررات آغاز و انجام وظيفه نمايد. در صورتيکه صاحب کار مراتب شروع کار را به ناظر اطلاع ندهد نيز ناظر موظف است حداقل هر ماه يک بار به محل پروژه مراجعه و گزارش وضعيت آنرا به مراجع ذيربط ارسال دارد. در صورت عدم اقدام او به ترتيب فوق و وقوع هر نوع تخلف ساختماني ، ناظر نسبت به عدم انجام وظيفه به موقع مسئول خواهد بود.

2-      چنانچه صاحبکار نتواند مهندس ناظر را رسما از شروع کار مطلع سازد، بايد موضوع را سريعا به سازمان نظام مهندسي استان جهت تعيين تکليف ادامه کار اطلاع دهد.