تبریک به مهندس قناعت

 جناب آقای مهندس قناعت

انتخاب مجدد جنابعالی به سمت خزانه دار شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور بیانگر شایستگی ، توانایی و تجارب ارزنده تان در سطوح مختلف سازمان می باشد.امید است در سایه الطاف الهیدر این عرصه خطیر ، منشا خدمت به جامعه مهندسی کشور باشید

 بازرسان سازمان                                                      

یوسف وثوقی                                    فرشید عزت پور