تاکید مدیر فنی اجرایی سازمان نظام مهندسی کردستان بر تکمیل کاربرگ خوداظهاری مهندسان

مدیر فنی اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در رابطه با تکمیل کاربرگ خود اظهاری اعلام داشت: تکمیل کاربرگ خود اظهاری مطابق ماده 13 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بوده و به منظور ارجاع مناسب کار نظارت به ناظران و حفظ شئون حرفه ای و عدالت ناشی از ارجاع کار به آنان صورت می گیرد.

مهندس نادر گودرزی اظهار نمود که اطلاعات ارائه شده توسط مهندسین در کاربرگ خود اظهاری در سامانه اندازیار ثبت شده و این اطلاعات ملاک ارجاع کار، کنترل و برنامه ریزی مناسب در بخش خدمات نظارت خواهد بود.

وی درباره ی کاربرگ خوداظهاری افزود: یکی از مزایای این کاربرگ وجود اختیارات لازم مهندسین در تعیین حداقل مساحت و گروه های ساختمانی مورد نظر خود جهت فعالیت می باشد.

مدیر فنی اجرایی اعلام داشت: احترام به مالکین و ارباب رجوع و تکریم آنان از دیگر مزایای این کاربرگ می باشد که با تکمیل آن می تواند از سرگردانی، اتلاف وقت آنان جلوگیری نماید.