تاکيد رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور بر گسترش  روابط فني و مهندسي با اقليم کردستان

 

تاکيد رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور بر گسترش

روابط فني و مهندسي با اقليم کردستان

روابط عمومي: مهندس ترکان رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور بر لزوم گسترش روابط فني و مهندسي با اقليم کردستان عراق تاکيد کرد.............................................  ادامه مطلب