تاييد تابلوها منوط به پيوست نمودن چک ليست ها

تاييد تابلوها منوط به پيوست نمودن چک ليست ها

مهندسين برق تابلوهايي را تاييد نمايند که چک ليست تکميل شده پيوست به همراه تابلو باشد

 چك ليست اقلام و تجهيزات مورد استفاده در تابلوهاي مجتمع كنتوري ..................   دانلود