بیمه تکمیلی درمان ، عمر ، حادثه


بدینوسیله به اطلاع اعضا و کارکنان محترم سازمان می رساند ، ثبت نام بیمه تکمیلی عمر ، درمان و حادثه آغاز شده است .

لذا متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام تا تاریخ 94/11/15 نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام لازم را به عمل آورده و پس از واریز حق بیمه متعلقه به امور اداری سازمان مراجعه فرمایند.

فرم ثبت نام ..................................................................................   دانلود

جدول تعهدات .................................................................................  دانلود