بمناسبت فرارسيدن روز مهندس؛ مسابقه اندازيار برگزار شد

روابط عمومي: بمناسبت فرارسيدن پنجم اسفند روز مهندس مسابقه اندازيار توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استاتن کردستان برگزار شد.

در اين مسابقه که با هدف بسط، اشاعه و ترويج مقررات ملي ساختمان توسط امور آموزش و پژوهش، گروه تخصصي عمران و روابط عمومي سازمان برگزار شد جمع زيادي از اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان حضور داشتند.

سه مبحث ازمباحث نظام مهندسي شامل مبحث 2 و 12 وقانون نظام مهندسي ساختمان محتواي مسابقه اندازيار بود که به صورت آزمون تستي و تشريحي اجرا شد.

به برگزيدگان اين مسابقه هدايايي در روز مهندس اهدا خواهد شد.