بمناسبت روز مهندس / مسابقات فوتسال ویژه ی اعضای سازمان برگزارمی شود

بمناسبت روز مهندس / مسابقات فوتسال ویژه ی اعضای سازمان برگزارمی شود

به استحضارمی رساند اموررفاهی ، ورزشی سازمان نظام مهندسی به مناسبت روزمهندس درنظردارد دراسفند ماه مسابقات فوتسال استانی بین اعضای محترم طبق روال سال های گذشته برگزار نماید.

 لذا خواهشمند است جهت شرکت دراین مسابقات حداکثر تا تاریخ 11/21 /96 آمادگی خودرا به امور رفاهی سازمان اعلام فرمایید.

شرایط حضور:

  1. ارائه اصل کارت عضويت نظام مهندسي96 و کارت معتبر بيمه ورزشي 96 الزامي است.
  2. هرتيم متشکل از 10 نفربازيکن و1 نفر سرپرست يا مربي (جمعا" 11 نفر(
  3. هرتيم داراي لباس متحد الشکل وشماره دار باشد.
  4. داشتن قلم بند براي بازيکنان الزامي است.
  5. بازي ها در 2 نيمه 20 دقيقه اي به صورت رونده برگزار مي شود.
  6. تيمهاي حذف شده درهرمرحله مي بايست اردوي مسابقات را ترک نمايند.
  7. کليه عوامل پيش بيني نشده فني بازيها برعهده ناظر کل مسابقات مي باشد.
  8. بازيها براساس آخرين قوانين داوري فوتسال برگزار مي گردد.

 

جدول و زمانبندی مسابقات متعاقباً اعلام خواهد شد.