برگزاری کارگاه 2014 safe  در سازمان
کارگاه 2014 safeتوسط امور آموزش و پژوهش در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار گردید.
 دکتر سالار منیعی تدریس کارگاه 2014 safeرا برعهده دارد.
 این کارگاه در 10 جلسه و طبق تقویم آموزش ارائه شده امور آموزش برگزار می شود.
 کارگاه 2014 safeبا حضور 45 نفرگروه عمران سازمان در محل سازمان برگزار گردید.
 این کارگاه با هدف ارتقاء دانش فنی اعضاء سازمان برگزار می شود.