برگزاری هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن مديريت يكپارچه ريسك سوانح (IDRIM۲۰۱۶) هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن مديريت يكپارچه ريسك سوانح (IDRIM2016) به ميزباني انجمن مهندسي زلزله ايران در شهر اصفهان از 10 تا 12 مهرماه 1395 برگزار مي گردد.
در اين راستا دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي طي نامه شماره 420/21328 مورخ 95/5/13 شركت در اين سمينار به شرط رعايت مفاد بخشنامه شماره 91/420/51291 مورخ 91/8/17 به عنوان يك دوره ارتقا براي رشته هاي عمران (نظارت و اجرا)، معماري (نظارت و اجرا)، شهرسازي در پايه هاي 2 به 1 قلمداد نموده است.