برگزاری مجمع عمومی فوق العاده  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان/ اصلاحیه

دستور کار:

1-    ارائه گزارش موضوع بند 8 مصوبه مجمع عمومی مورخ 15/6/94 جهت تصمیم گیری

2-    گزارش عملکرد هیئت امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان

3-    بررسی پیشنهاد تغییرات اساسنامه هیئت امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان

4-   انتخابات اعضای جدید هیئت امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان. 

5- انتخابات بازرس صندوق حمایت از اعضا 

 

نوبت اول:

دوشنبه 24/12/94 ساعت 16

مکان: تالار مولوی کرد دانشگاه کردستان

در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضاء نوبت دوم بر اساس مکان و زمان ذیل برگزار خواهد شد:

نوبت دوم:

 زمان:  چهارشنبه مورخ 26/12/94 ساعت 16

مکان: تالار مولوی کرد دانشگاه کردستان