برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به زمان دیگری موکول گردید

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند که مجمع عمومی مورخ 16/ 2/ 97 نوبت اول و 17 / 2/ 97 نوبت دوم بدلیل عدم تعیین وضعیت منابع دریافتی سازمان، به زمان دیگری موکول می شود.