برگزاری سمینار گازرسانی به صنایع در سازمان

سمینار گازرسانی به صنایع در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

مهندس محمد ربانی تدریس این سمینار را برعهده داشت.

سمینار گاز رسانی به صنایع طی چهار ساعت در سازمان برگزار شد که برای اعضایی که در این سمینار حضور داشتند گواهی حضور صادر می شود.

امور آموزش و پژوهش سازمان این سمینار را جهت ارتقای دانش فنی اعضای سازمان و گروه مکانیک و در راستای اجرای تقویم آموزشی سه ماهه نخست امسال برگزار کرد.