برگزاری دوره های آموزشی شرایط عمومی پیمان ، بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساخمانی به صورت سرجمع و ... برگزاری دوره های آموزشی شرایط عمومی پیمان ، بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساخمانی به صورت سرجمع و ...