برگزاری دوره مسئولیت مهندسین در شهرستان قروه

دوره مسئولیت مهندسین در شهرستان قروه برگزار گردید.

دوره مسئولیت مهندسین با استقبال اعضای سازمان در شهرستان قروه برگزار شد.

این دوره توسط امور آموزش وپژوهش سازمان و با همکاری دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان قروه برگزارگردید.

دکتر علی رشیدی عضو حقوقدان شورای انتظامی طی مطالبی بر اهمیت شناخت مسئولیت های مهندسی تاکید کرد.
وی عدم شناخت مهندسین از حوزه مسئولیت ها را منجر به بروز خسارت های مادی و معنوی جبران ناپذیری توصیف کرد.
وی خواستار تداوم برگزاری چنین نشست هایی گردید.