بروشورهای آموزشی شماره کمیته مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای
بروشو آموزشی شماره 1 کمیته مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ((آشنایی با مصالح FRP و کاربرد آن )) ..................................... دانلود
 بروشور آموزشی شماره 2 کمیته مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای (مصالح و روش های ساخت محصولات FRP )........................................... دانلود