برنامه های آموزشی سه ماهه دوم سالجاری اعلام شد

امور آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از اعلام برنامه ها و کارگاه های آموزشی ویژه اعضا در سه ماهه دوم سالجاری خبر داد.

مدیر آموزش و پژوهش سازمان با اعلام اینکه این کلاس ها در گروه های اصلی و مجریان تدوین و پیشنهاد شده است، اظهار داشت: این کلاس ها که بنا به درخواست اعضا و گروه های تخصصی و مجریان و با هدف ارتقای دانش فنی و تجربی اعضای سازمان برگزار خواهد شد.

مهندس بهار راستین اعلام کرد که در صورت به حدنصاب رسیدن متقاضیان این کلاس ها برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری کلاس های خبر داد که در برنامه درج نشده اما مورد تقاضای اعضای سازمان می باشد.

امور آموزش و پژوهش سازمان اعلام کرد که برای شرکت کنندگان در کلاس های اعلام شده گواهینامه صادر خواهد شد.

مهندس راستین از اعضای متقاضی خواست تا 10 تیرماه 94 نسبت به ثبت نام در امور آموزش و پژوهش اقدام نمایند.

تقویم آموزشی .................................................... دانلود