برنامه زمانبندی و شرایط استفاده از استخر شنا جهت اعضای سازمان نظام مهندسی در 6 ماهه اول سال 1395

برنامه زمانبندی و شرایط استفاده از استخر شنا جهت اعضای سازمان نظام مهندسی در 6 ماهه اول سال 1395

بانوان

   چهارشنبه ها              ساعت 18:20 لغایت 20             دانشگاه آزاد

آقایان

       یکشنبه ها                 ساعت 20:20 لغایت  22                دانشگاه آزاد

     پنجشنبه ها              ساعت 20:20  لغایت 22                دانشگاه آزاد

شرایط :

1-     استفاده از استخر شنا صرفا جهت مهندسین عضو نظام بوده و در ازای ارائه کارت عضویت نظام و در قبال هر کارت یک بلیط و بصورت حضوری در اختیار قرارمی گیرد.

2-     جهت تهیه بلیط همان روز استخر به واحد ورزش سازمان مراجعه فرمایید.