برنامه زمانبندی مجمع عمومی نوبت دوم 1/ 12/ 94  سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان


مجمع عمومی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

1/ 12/ 94  سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان

 

ردیف

عنوان برنامه

زمان

1

قرائت قرآن و سرود ملی

10 دقیقه

2

خیرمقدم ریاست سازمان

15 دقیقه

3

انتخاب هیات رئیسه سنی

10 دقیقه

4

انتخاب هیات رئیسه اصلی

15دقیقه

5

بررسی و تصویب تراز مالی 1393

60 دقیقه

6

 تعیین هزینه های دادرسی پرونده های ارجاعی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان برابر مصوبه مورخ 12/ 10/ 94 هیات مدیره سازمان

20 دقیقه

7

ارائه گزارش موضوع بند 8 مصوبه مجمع عمومی مورخ 25/ 6/ 94 جهت تصمیم گیری

50 دقیقه