برنامه زمانبندی رشته های فوتسال و بسکتبال مهندسین عضو نظام در سال 94

  

فوتسال

روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 20 الی 22 سالن اوراز

بسکتبال

روزهای یکشنبه ساعت 19:30 لغایت 21 خانه بسکتبال

روزهای سه شنبه ساعت 20:30 لغایت 22 خانه بسکتبال

توجه : کلیه اعضای محترم جهت حضور در سالن های فوق الذکر الزاما بایستی نسبت به تهیه کارت بیمه ورزشی سال 94 و ارائه آن به مربی رشته مربوطه تا مورخه 30/1/94 اقدام فرمایند.