برنامه ریزی آموزشی نیم سال دوم سال ۱۳۹۶

قابل توجه اعضا محترم سازمان


با توجه به برنامه ریزی آموزشی نیم سال دوم سال ۱۳۹۶ خواهشمند است  نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را به امور آموزش و پژوهش سازمان تحویل و یا به ایمیل info@kurdnezam.ir  ارسال فرمایید..