بخشنامه تمديد مهلت ارسال اطلاعات معاملات کليه فصول سال هاي 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

 

بخشنامه تمديد مهلت ارسال اطلاعات معاملات کليه فصول سال هاي 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ...................   دانلود