با همکاری سازمان / کارگاههای آموزشی استادکاران و کارگران ساختمانی برگزار می شود


کارگاههای آموزشی برای استادکاران و کارگران ساختمانی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ، فنی و حرفه ای سنندج و انجمن کارگران ساختمانی برگزار شد.

در نشست مشترکی که نمایندگان اداره کل فنی و حرفه ای استان ، انجمن کارگران ساختمانی و مدیر فنی و اجرایی ،امور آموزش و پژوهش سازمان ، رئیس امور مهندسین سنندج حضور داشتند درباره برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست مقرر شد که کارگاهها و کلاس های آموزشی در جهت ارتقای دانش فنی و تجربی مهندسین عضو سازمان همچنین استادکاران و کارگران ساختمانی با همکاری سازمان نظام مهندسی و اداره کل فنی و حرفه ای استان برگزار شد.

مسئول امور مهندسین شهرستان  سنندج در این نشست پیشنهاد کرد  تا بازدیدهای مشترک نظارت عالیه سازمان و مدیران اداره کل فنی و حرفه ای و انجمن کارگران ساختمانی به صورت  ماهیانه انجام شود.

وی این امر را موجب ارتقای همه جانبه کیفیت ساخت و سازها در استان دانست.

همچنین در این نشست که مالک از طریق انجمن کارگران ساختمانی که از طریق قرارداد فی مابین ناظر و مالک درج می شود، نسبت به استخدام کارگران ساختمانی اقدام نماید.

در این نشست بر لزوم برگزاری دوره ها و حضور استادکاران برای ارتقای دانش حرفه ای خود تاکید شد.

 بحث درباره ی لزوم فرهنگ سازی و استفاده از استاندارد مصالح ساختمانی از مباحث مطرح شده توسط مهندس گودرزی ، مدیر فنی و اجرایی سازمان بود. 

در پایان این نشست مقرر شد که سه نهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، اداره کل فنی و حرفه ای استان، انجمن کارگران ساختمانی لیست دوره ها و کارگاه ها جهت طرح در شورای فنی استانداری اعلام نمایند.