با استقبال اعضا/ مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کردستان برگزار شد

مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کردستان با استقبال اعضا برگزار شد.

این مجمع در ادامه مجمع مورخ 27 شهریور سال جاری برگزار گردید.

مهندس صالحی، مهندس مسگری، مهندس سیدیونسی و خانم مهندس سرمستی بعنوان هیات رئیسه مجمع ضمن تقدیر از حضور مهندسان از مشارکت آنان در امورات سازمان تقدیر کردند.

برگزاری انتخابات بازرسان سازمان و ادامه ارائه بودجه سال 96 از دستورکارای مجمع 9 آبان بود.

در این مجمع بنابه تصویب اعضای حاضر ارائه تراز مالی سال 95 و عملکرد صندوق حمایت از اعضا به مجمع بعدی واگذار گردید.

همچنین در این مجمع بازرسان سازمان انتخاب و بودجه سال 96 تصویب گردید که جزئیات آن بعد از ارائه صورتجلسه مجمع توسط هیات رئیسه اعلام و منتشر خواهد شد.