بازنگري در ضوابط سهم سرانه پارکينگ

 

بازنگري در ضوابط سهم سرانه پارکينگ

 

ابلاغ بند 4 از صورتجلسه کميسيون ماده پنج در خصوص بازنگري در ضوابط سهم سرانه پارکينگ به ازاي واحدهاي مسکوني در پلاکهاي تا 200 متر مربع