بازدید مدیر اجرائی نظام مهندسی بانه ازدفاتر طراحی

مدیراجرائی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان بانه ازدفاترطراحی این شهرستان بازدید کرد.

مهندس نژاد جهانی مدیر دفتر نمایندگی بانه هدف از این بازدید را بررسی وضعیت دفاترطراحى ونظارت برخدمات و عملکرد آنان عنوان کرد.

هیئت رئیسه دفتر نمایندگی بانه در جلسه خود، بررسی وضعیت وعملکرد دفاتر و ارائه راهکارهای بهبود فرایند خدمات با حضورمسئولان آنها مورد بحث قرار داد.

مهندس جهانی ساماندهی به وضعیت دفاتر این شهرستان را از اولویات این دفتر عنوان کرد و افزود: دفتر نمایندگی بانه از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نخواهد ورزید.