بازدید سازمان نظام مهندسی کردستان از سرای سالمندان

هیات مدیره، بازرسین و جمعی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از سرای سالمندان سنندج بازدید کردند.

این بازدید که پس از برگزاری سمینار مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در سالم آمفی تئاتر سرای سالمندان برگزار شد با حضور سازمان در محیط زندگی سالمندان صورت گرفت.

دکتر ثابتی رئیس سازمان، دکتر مشتاق عضو هیات مدیره، مهندس وثوقی و مهندس عزت پور بازرسین سازمان، مهندس راستین مدیر آموزش و پژوهش، و جمعی دیگر از اعضای سازمان در این بازدید شرکت کردند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تکریم و اهتمام به سالمندان جامعه را یک وظیفه همگانی و خطیر دانست و اعلام داشت: قدردانی و فراهم آوردن زندگی ای توام با آرامش برای آنان را حق سالمندان است.

دکتر ثابتی اظهار داشت سازمان و اعضای آن همواره ضمن مشارکت گسترده در امورات خیریه و اجتماعی از هیچ تلاشی برای خدمت به سالمندان دریغ نخواهد ورزید.