بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی کردستان و فرماندار سنندج از ساخت و سازهای غیرمجاز در سنندج  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ، فرماندار سنندج ،نماینده دفتر فنی استانداری کردستان و راه و شهرسازی استان کردستان از ساخت و سازهای غیر مجاز در سنندج بازدید کردند.