بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی کردستان از محل های برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی

مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از محل های برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی اسفند 95 بازدید کرد.

مهندس محمودی با حضور در  مرکز آموزش علمی کاربردی شماره یک سنندج و دانشگاه پیام نور  از روند و چگونگی برگزاری این آزمون بازدید کرد.

 آزمون ورود به حرفه مهندسی در روزهاي پنج شنبه و جمعه 19 و20 اسفندماه در دو نوبت صبح وبعدظهر برگزار شد.

آزمون ورود به حرفه مهندسی در 5 رشته معماري، عمران، تاسيسات برقي، تاسيسات مکانيکي و نقشه برداري و با ثبت نام بیش 3000 متقاضي برگزار شد.

بیشترین اعضای ثبت نام کننده در رشته ی عمران نظارت با 686 و کمترین آن دررشته نقشه برداری با 89 نفر بوده است.