بازدید اعضای گروه برق سازمان از شبکه ی باس داکت اجراشده جهت تامین برق بازار روژ مریوان اعضای گروه برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور در شهر مریوان از شبکه ی باس داکت اجراشده جهت تامین برق بازار روژ بازدید کردند.
این بازدید با تلاش امور آموزش و پژوهش سازمان و دفتر نظارت اجرایی برق برگزار گردید.
بازدید از شبکه ی باس داکت اجراشده جهت تامین برق بازار روژ بصورت یکروزه برگزار شد.