بازدید بانوان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان از موسسه ی خیریه ئاسوی زانیاران

جمعی از بانوان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از موسسه خیریه ئاسوی زانیاران بازدید کردند.
دراین بازدید که خانم مهندس راستین نایب رئیس سازمان نیز حضور داشتند از نزدیک با روند کار و فعالیت این موسسه خیریه آشنا شدند.
در بازدید بانوان عضو سازمان ، هدایایی به کودکان تحت پوشش این موسسه اهدا شد.