بازدید ازکارخانه شرکت پیش تنیده وتولید کننده قطعات پیش ساخته وپیش تنیده بتنی

بازدید ازکارخانه شرکت پیش تنیده وتولید کننده قطعات پیش ساخته وپیش تنیده بتنی
زمان ثبت نام  :1ز 96/07/01  تا 96/07/15

جهت ثبت نام کلیک فرمایید.