بازدیداز شبکه ی باس داکت اجراشده جهت تامین برق بازار روژ مریوان

قابل توجه اعضای محترم گروه برق :

بازدیداز شبکه ی باس داکت اجراشده جهت تامین برق بازار روژ مریوان

علاقهمندان می توانندجهت ثبت نام برروی لینک کلیک نمایند.