باحضور مهندس قناعت و دکتر رشيدي؛ سمينار حقوقي مسئوليت مدني، جزايي و انتظامي مهندسين برگزار شد

باحضور مهندس قناعت و دکتر رشيدي؛

سمينار حقوقي مسئوليت مدني، جزايي و انتظامي مهندسين برگزار شد

 

روابط عمومي: سمينار حقوقي مسئوليت مدني، جزايي و انتظامي مهندسين با حضور اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان در سنندج برگزار شد.

دکتر ثابتي رئيس سازمان در اين سمينار ابعاد حقوقي حرفه مهندسي را از مباحث مهم و قابل توجه اعضا توصيف کرد و اظهار داشت: آشنايي با مسئوليت مدني، جزايي و انتظامي مهندسين از مهمترين دغدغه هاي اعضا محسوب مي شود که سازمان نيز بنا به اين امر سعي در برگزاري نشست ها، کارگاهها و ارائه مطالب و مباحث مهم در اين زمينه خواهد نمود.

مهندس جمال قناعت عضو شوراي مرکزي و هيات مديره سازمان در اين سمينار  به ارائه توضيحاتي در ارتباط با نکات حقوقي مهندسي ساختمان پرداخت.

مهندس قناعت با اشاره به نحوه انجام مطالعات، نظارت و اجراي پروژه ها و تقسيم بندي آنها بر اساس طرحهاي عمراني و غير عمراني به ارائه مباحثي درباره قوانين موجود، قراردادها، بودجه هاي عمراني، حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهي، و همچنين مشکلات اساسي طرح هاي عمراني و ... ارائه نمود.

مهندس قناعت با ذکر تاريخچه و جايگاه مقررات ملي ساختمان، الزامات اداري و ديگر مباحث  در کشور و جهان خواستار توجه ويژه مهندسين و اشرافيت به اين قوانين شد.

وي چالش هاي عمده مهندسين در حوزه هاي فني، حقوقي و اداري را مربوط به آگاهي از قوانين موجود دانست.

مهندس قناعت در بخش ديگري از مباحث خود در رابطه با مقررات ملي ساختمان در کشور درباره چالش ها و تتنگناهاي رايج در مقررات و قوانين شهرسازي کشور افزود: وجود قوانين متعدد در موضوع واحد، عدم جامع نگري در وضع قوانين، عدم توجه به ويژگي هاي محلي، عدم تناسب با وضعيت کنوني، افراط و تفريط در تخلف ها و جريمه هاي موجود از مهمترين چالش هاي شهرسازي در کشور مي باشد.

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان اخلاق مهندسي را از ديگر مباحث فراموش شده و کمرنگ حوزه مهندسي در کشور توصيف کرد و به ذکر نمومنه هاي از اخلاق مهندسي در کشورهاي پيشرفته پرداخت.

مهندس قناعت توجه به اخلاق مهندسي در رشد جايگاه و ارتقاي دانش مهندسين در جامعه ضروري دانست.

در بخش ديگري از سمينار دکتر رشيدي عضو حقوقدان شوراي انتظامي سازمان به توضيح و تفسير قوانين موجود و مسئوليت هاي حقوقي مهندسين پرداخت.

دکتر رشيدي مسئوليت جزايي، مدني و انتظامي را از مسئوليت هاي مهندسين اعلام کرد و با ارائه توضيحات مفصلي در اين رابطه اظهار داشت: آگاهي از آيين نامه هاي اجرايي، تعاريف جرم، تعريف حدود مسئوليت ها، اشرافيت به مباحث فني از الزامات حرفه مهندسي بشمار مي آيد.

عضو حقوقدان شوراي انتظامي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به ارائه توضيحاتي درباره قوانين مربوط به مجازات اسلامي اشاره کرد.

دکتر رشيدي در پايان اين سمينار به سوالات و چالش هاي حقوقي مهندسين حاضر پاسخ گفت.

ارائه توضيحاتي درباره بيمه توسط جمشيد عليرمايي کارشناس بيمه از ديگر برنامه هاي سمينار بود.

عليرمايي طي توضيحاتي اهميت بيمه، ويژگي و شرايط بيمه مسئوليت را ارائه داد.

سمينار حقوقي مسئوليت مدني، جزايي و انتظامي مهندسين توسط گروه تخصصي عمران، امور پژوهش و واحد حقوقي سازمان برگزار شد.

مهندس راستين دبير گروه تخصصي عمران در پايان از تلاش هاي دکتر مشتاق و مهندس گودرزي در برگزاري اين سمينار تقدير کرد.