باتلاش گروه تخصصي عمران / کميته فناوري هاي نوين تشکيل شد

روابط عمومي : کميته فناوري هاي نوين سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان فعاليت خود را آغاز کرد

کميته فناوري هاي نوين ذيربط گروه تخصصي عمران سازمان و با تصويب هيات مديره تشکيل گرديد.

دکترهوشنگ دباغ ، مهندس بهرام رضاطلبي ، دکتر آرش سياري ، مهندس آزاد فائزبه عنوان عضو و مهندس بهرام لاهورپورنيز به عنوان دبير کميته فناوري هاي نوين فعاليت خواهد نمود.

همچنين بر اساس اساسنامه تعريف شده براي اين کميته دو نفر از اعضاي گروه تخصصي عمران نيز در اين کميته حضور خواهند داشت.