اهم اشکالات ونواقص موجود در ساختمانهاي در حال احداث شهرستان مريوان

 

اهم اشکالات ونواقص موجود در ساختمان هاي در حال احداث شهرستان مريوان

روابط عمومي: مهندس سالار گلابي ناظر عالي سازمان طي گزارشي اهم اشکالات ونواقص موجود در ساختمانهاي در حال احداث شهرستان مريوان را اعلام کرد.

مهندس گلابي با اعلام اينکه بخش نظارت عاليه سازمان بصورت مداوم و مستمر فعاليت خود را در سنندج و ديگر شهرستان هاي استان انجام مي دهد اظهار داشت: طي نظارت هايي که در طول بازديد هاي اخير در شهرستان مريوان صورت گرفته است به صورت کلي به شرح ذيل اشاره نمود:

1-    افزايش يک متري ارتفاع ستون هاي طبقه همکف (پيلوت ويا زيرزمين) نسبت به مقادير درج شده در نقشه ها اين افزايش ارتفاع اثر قابل ملاحظه اي بر محاسبات سازه خواهد داشت.

2-    استفاده از بلوک سيماني به جاي بلوک فوم در اجراي سقف ها بر خلاف مشخصات درج شده در نقشه ها

3-    استفاده از آجر فشاري در اجراي ديواهاي خارجي وگاهاً ديوارهاي داخلي برخلاف آنچه در جزئيات وتوضيحات نقشه قيد شده است.

4-    عدم رعايت طول خم آرماتورهاي مصرفي در کل سازه (آرماتورهاي طولي وبرشي)

5-  عدم اجراي خاموت در ستون هاي در حد فاصل تير وستون

6-    افزايش فاصله خاموت تيرها از 7/5 به 15 سانتيمتردر اکثر پروژه ها

7-    عدم رعايت طول اورلب آرماتورستون ها براي آرماتورهاي نمره 20و22و25 به دليل برش 4متري آرماتورهاي مصرفي در کل ساختمان ها

8-    عدم اجرا ونگهداري پايه هاي اطمينان در تيرهاي با دهنه بيش از 5 متر

9-    عدم محاسبه طول اورلب درآرماتور ستون ها توسط مهندسان طراح سازه براساس آخرين ويرايش مبحث نهم

10- پوشش سقف ها با تيرچه وبلوک به ضخامت 30 سانتيمتر براي دهنه هاي بابيش از 6/5 متر که مطابق مقررات ملي خلاف ضوابط موجود مي باشد.

.(بدون كنترل تغيير شكل احتمالي)

11- عدم رعايت درز انقطاع در ساختمانهاي در حال احداث

12- عدم اعمال خيز منفي در سقف هاي تيرچه و بلوک و تيرهاي اصلي به دليل اجراي نامناسب شمع گذاري سقف ها

13- عدم رعايت ضوابط حريق در طراحي و اجراي ساختمانهاي بتني در تير وستون (خاموت مياني در تير وستون ودرصد آرماتور مصرفي در ستون ها)

14- عدم هماهنگي لازم بين مهندسين طراح سازه ومعماري در طراحي و اجراي راه پله ها

15- طراحي واجراي نورگير با ابعاد کوچک وغير متعارف براي ساختمان ها

16- کاهش عرض تيرهاي مجاور راه پله ها نسبت به مشخصات ارائه شده در نقشه هاي سازه

17- افزايش سطح زيربناي ساختمان از ميزان مندرج در پروانه ساختماني به 100% در اکثر ساختمان هاي در حال احداث

18- احداث ساختمانهاي متعدد بدون مراجعه مالكين به نظام مهندسي جهت تهيه نقشه ها وعدم جلوگيري شهرداري از اين روند

19-عدم استفاده از مجريان ذيصلاح در ساختمانهاي در حال احداث بالاي800مترزيربنا توسط دفتر نمايندگي نظام مهندسي

20-عدم رعايت ميزان اورلب در ميلگردهاي انتهاي ديواهاي برشي براي ادامه اجرا طبقات بعدي ساختمانها

21-استفاده ازتيرچه هاي باگام زيگزاگ بيش از 20سانتيمتر در اجراي اكثر سقف ها

22-عدم رعايت حداقل هاي نكات ايمني در كارگاه ها مخصوصأ در محل راه پله ها و چاله آسانسور

23-خاكبرداري هاي غير اصولي و عدم اجراي سازه نگهبان مناسب و ديوار حائل در اكثر ساختمانهاي در حال احداث و داراي زيرزمين

24-ناشاقولي وپيچيدگي ستون هاي اجرا شده بيش از حد رواداري آئين نامه اي

25-تجميع برخي از ساختمانهاي در حال احداث به يك بلوك ساختماني به همراه تغييرات در ديوارهاي داخلي خارج از نقشه و مشخصات براي استفاده هاي تجاري و غيره

26-عدم عمل آوري بتن در هواي سرد وگرم دركل ساختمانهاي در حال احداث