انتخاب هیات اجرایی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در شهرستان سقز

به اطلاع اعضای محترم دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان سقز می رساند که بر اساس نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها و مصوبه  مورخ 9/ 2/ 97 هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، اعضای هیات اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در سقز از میان افراد واجد شرایط توسط هیات مدیره سازمان  انتخاب می شود.

شرایط کاندیداتوری:

  • نداشتن محکومیت شورای انتظامی
  • دارای پروانه اشتغال پایه یک در رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان
  • مقیم شهرستان سقز

(جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرایط کاندیداتوری به نظام نامه مربوطه مراجعه فرمایید.)

لذا از کلیه داوطلبین عضویت در هیات اجرایی نمایندگی شهرستان سقز که دارای شرایط مندرج  می باشند، دعوت می شود تا پایان وقت اداری پنج شنبه 13/ 2/ 97درخواست کتبی خود را به امور اداری شهرستان سقز تحویل نمایند.

نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها ..... دانلود