شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام عضویت در هفتمین دوره گروههای تخصصی

شرایط احراز صلاحیت داوطلبین و مدارک لازم جهت اطلاع ، اعلام میگردد:

 

شرایط احراز صلاحیت:

1-  دارا بودن پروانه اشتغال بکار پایه یک در رشته مربوطه ( که از تاریخ صدور آن 2 سال گذشته و دارای اعتبار باشد و در صورت دردست اقدام بودن ، ارائه گواهی تمدید الزامیست ).

 

2-  نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه 3 یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت 7 سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور.

 

3-  شرایط عضویت در هیئت مدیره در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( اینجا کلیک نمایید )

 

4-   ماده 59 آئین نامه اجرائی قانون، شرایط احراز بند 3 و بند 6 ماده 11 قانون را در سه بخش :

الف) حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.( اینجا کلیک نمایید )

ب ) صلاحیت علمی

پ) صلاحیت حرفه ای

 

5-   ماده 79 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی ( اینجا کلیک نمایید )

 

6-  نامه شماره 400/6637 مورخ 20/2/95 معاونت محترم امور مسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی ( اینجا کلیک نمایید )

 

7-  نامه شماره 02/100/54514 مورخ 15/10/93 وزیر محترم راه و شهرسازی (اینجا کلیک نمایید )

 

نامه شماره 02/100/54517 مورخ 15/10/93 وزیر محترم راه و شهرسازی ( اینجا کلیک نمایید )





مدارک لازم جهت ثبت نام عضویت در هفتمین دوره گروههای تخصصی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

 


1-               تصویر کلیه صفحات شناسنامه.

2-              تصویر کارت ملی.

3-             دوقطعه عکس 4*3.

4-             فرم درخواست داوطلبی ورزومه آموزشی ، مدیریتی ، علمی ( پیوست 4-1 و4-2 ).

5-              تصویر پروانه اشتغال بکار پایه یک مهندسی.

6-             اظهار نظر شورای انتظامی.

7-             گواهی ناظر بر صلاحیت حرفه ای موضوع بند پ-2 ماده 59 آئین نامه اجرائی قانون.

8-             تصویر مدرک / مدارک تحصیلی

9-              تصویر کارت عضویت در سازمان نظام مهندسی استان.

10-              گواهی عضویت در سازمان نظام مهندسی استان با ذکر تاریخ اولین صدور پروانه اشتغال به کار پایه یک. ( مکاتبات توسط سازمان )

11-           گواهی عدم اعتیاد. مکاتبات توسط سازمان )

12-          گواهی عدم سوء پیشینه. (مکاتبات توسط سازمان )

13-          رزومه کاری (خود اظهاری). ( پیوست 13 )

14-          استعلام از دادگستری محل اشتغال ( در خصوص گواهی موضوع بند الف-3 ماده 59 آئین نامه اجرائی قانون)مکاتبات توسط سازمان)

15-          گواهی شرکت در سه دوره آموزشی وزارت راه وشهرسازی


 فرم درخواست داوطلب عضویت در هفتمین دوره گروههای تخصصی....... دانلود