انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
زمان: چهارشنبه  31/3/96 از ساعت 8 لغایت 13
مکان: کلیه دفاتر نمایندگی سازمان در استان

براساس مصوبه مورخ 2/3/96 هیئت مدیره محترم سازمان مقرر گردید که انتخابات گروه تخصصی سازه در مورخ 31/3/96 از ساعت 8 لغایت 13 بطور همزمان در کل استان برگزار گردد.
 اسامی اعضای محترم هیئت نظارت و هیئت اجرائی:

هیئت نظارت : آقایان کریم قادر مزی ( مسئول ) نادر گودرزی-خه بات اشرف سجادی محمد رضا جباری و خانم بهار راستین

هیئت اجرایی : آقایان هومن بلندی ( مسئول )- حکمت فرهادی هورامان بهرامی کاوه رشیدی  و خانم مژده فتحی

ضمناً به اطلاع می رساند که در تاریخ یاد شده انتخابات در دفاتر نمایندگی سازمان در کلیه شهرستانها بطور همزمان از ساعت 8 لغایت 13 برگزار می گردد ( درصورت نیاز زمان مربوطه قابل تمدید می باشد) و رئیس شهرستان بعنوان ناظر و نائب رئیس وکارمند شهرستان مربوطه بعنوان هیئت اجرائی انتخاب شده اند .

شرایط شرکت در انتخابات:

1- کارت عضویت معتبر.

2- وکالت قابل قبول نمی باشد.

3- هر عضو گروه سازه حداکثر اسامی 7 نفر از کاندیداها را بدون تکرار در برگه رأی درج نماید.

4- کارت عضویت پس از پایان شمارش آراءتوسط دفتر نمایندگی شهرستان مسترد خواهد شد.

اسامی کاندیداتورها:
1. فرشاد اکرمی
2. امید انصاف جویی
3. مسعود شاهمرادی
4.مهران طبری 
5. فرشید عزت پور 
6. بابک فروزنده
7.کیانوش فرهنگ 
8. جمال الدین کریمی 
9. کیوان کمانگر پور
10. امید کهنه پوشی 
11. صالح مرادی نیا 
12. وریا ملایی