نتایج اولیه انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی عمران

اطلاعیه هیات اجرایی انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
ضمن تقدیر از مشارکت اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی عمران بدینوسیله با اعلام نتایج اولیه این انتخابات ، لیست اعضای منتخب اصلی بشرح ذیل اعلام می گردد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

صالح مرادی نیا

2

فرشید عزت پور

3

امید کهنه پوشی

4

فرشاد اکرمی

5

امید انصاف جویی

6

کیوان کمانگر پور

7

جمال الدین کریمی