انتخابات بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد

انتخابات بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با حضور اعضای مجمع عمومی برگزار گردید.

در این انتخابات از میان هشت نامزد معرفی شده هیات مدیره سه نفر بعنوان عضو اصلی و یک عضو علی البدل توسط اعضای مجمع انتخاب شدند.

مهندس محمدصادق جهان بین نفر اول، مهندس امیرحسن نوذری نفر دوم و مهندس علی خوشگوار نفر سوم بعنوان بازرسین اصلی و خانم مهندس دل نیا رضایی بعنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.